Ondersteuning aan leidinggevenden
Ontwikkeling voor teams
Groei voor medewerkers

Verbindende Communicatie draagt tastbaar en concreet bij aan individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. De inzichten van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg hebben we geïntegreerd en vertaald in een krachtig en effectief communicatiemodel dat eenvoudig aan te leren is.

Doordat we aan de slag gaan met voorbeelden uit de werksituatie van de deelnemers zijn de basisprincipes van ons model na wat oefenen direct toepasbaar.

Kwestbaar en krachtig, begripvol en duidelijk, in verbinding met behoeften en emoties. Wie verbindend communiceert, verenigt schijnbare paradoxen en creëert impact.

Contacteer Els voor een traject op maat voor jouw organisatie.
Wij komen graag vrijblijvend langs voor een gesprek.

Concrete thema’s

Zelfsturende/zelforganiserende teams

Faciliteren van team- en organisatieprocessen

Disfunctionele teams

Anders evalueren

Consent besluitvorming

Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)

Open feedback

Leiderschapstrajecten

Klantencommunicatie

Gezond samenwerken

Moeilijke boodschappen brengen

Interne conflicten

1 ONTDEKKEN

Tijdens een intakegesprek luisteren we naar wat jouw bedrijf of organisatie nodig heeft en stellen we duidelijke doelen. Samen bekijken we ook wat er al wél aanwezig is, als sterke basis waarop we het traject inpluggen. Je kunt ons dus op elk moment inschakelen, ook als er al een change- of cultuurtraject loopt.

2 ONTWIKKELEN

Vanuit deze schat aan informatie en mogelijkheden werken we een trajectvoorstel uit: op welke manier zetten we verbindende communicatie concreet in om het volledige potentieel van je bedrijf of organisatie te ontwikkelen? Welke handvatten hebben werknemers nodig om hun echte zelf te tonen en om met plezier en voldoening hun talenten in te zetten?

3 ACTIVEREN

Samen rollen we het traject uit, op alle niveaus en over alle grenzen heen. Van arbeiders en bedienden, over het management en de directie, eventueel tot en met de raad van bestuur en partners. Om het draagvlak zo stevig mogelijk te maken, betrekken we de hele organisatie erbij. Trainingsdagen, verdieping, workshops en online methodieken wisselen elkaar af. Inspirerende mailings, teamdagen en vergaderingen helpen de nieuwe dynamiek te verspreiden.

4 VERANKEREN

We leiden zorgvuldig geselecteerde mensen op tot interne coaches & facilitators. Zo wordt verbindende communicatie een duurzaam onderdeel van de bedrijfscultuur en kan je organisatie er uiteindelijk zelfstandig mee aan de slag. Intervisies en coachings ondersteunen dit proces.

SAMENWERKEN

Tijdens ons werk leren we je organisatie goed kennen en botsen we soms op noden die we zelf niet kunnen invullen. In dat geval schakelen we betrouwbare partners in, wiens werk naadloos aansluit op het onze.

Samen tillen we samenwerken naar een hoger niveau. Dankzij verbindende communicatie creëer je tijd- en energiewinst én maak je van deze nieuwe taal een gedragen bedrijfscultuur.

VERBINDEND LEIDERSCHAP

Als je organisatie wil evolueren naar meer bewustzijn, motivatie, betrokkenheid en inzet dan spelen leidinggevenden daar een cruciale rol in. Hoe bekwamer de leidinggevende is in verbindende communicatie, des te groter het diepgaande effect zal zijn voor het team en de hele organisatie. De aangeleerde technieken integreren als een leiderschapsstijl die medewerkers dagelijks ervaren, zorgt voor een duurzame implementatie.

TEAMS IN VERBINDING

In elke onderneming zijn heel wat teams actief, die elk apart hun doelen willen halen maar ook samen als geheel de organisatie vertegenwoordigen en dragen. Aandacht hebben voor wat er binnen de teams speelt maar ook over teamgrenzen heen kijken, de blik naar de groep richten en wat daar naar bovenkomt willen onder ogen zien… het is een verrijkende en vooral vruchtbare ondergrond voor meer efficiëntie, intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

MEDEWERKERS IN VOLLE GROEI

Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker is een duurzame keuze. Medewerkers die zich goed voelen dragen vanzelfsprekend beter bij tot het realiseren van de missie van de organisatie en het behalen van resultaten. Verbindende communicatie is een model dat altijd begint bij jezelf vóór je naar de ander wijst.

OPEN FEEDBACKCULTUUR

Mensen hebben feedback nodig en kunnen er ook echt mee aan de slag als die verbindend gebracht wordt. Verbindende communicatie leert je echt luisteren naar de andere, de behoeften achter een boodschap te zien en op een respectvolle manier feedback te geven. Zelfs moeilijke boodschappen of slecht-nieuws-gesprekken leiden zo tot meer verantwoordelijkheid en veranderd gedrag.

STERKE KLANTENRELATIES

Als leidinggevenden, teams en medewerkers authentiek met elkaar verbonden zijn, laat het effect op de externe relaties niet op zich wachten. Medewerkers luisteren dankzij verbindende communicatie écht naar klanten en zijn in staat ze bij hun werkelijke vraag en behoefte te brengen. Het resultaat is een persoonlijke klantenrelatie, afgestemd op de wens van de klant én in overeentemming met de waarden van de organisatie.

Verbindende communicatie op het werk

Verbindende communicatie is de sleutel voor een coachende stijl van leidinggeven waarin authenticiteit centraal staat. De missie: jou als leidinggevende en/of professional versterken in onderlinge communicatie. Zorgzaam leidinggeven inspireert medewerkers tot respect en empathie voor elkaar, en het helpt teams op het pad naar zelfsturing. Zelf evolueer je tot een sterke en tegelijk kwetsbare sleutelfiguur in de organisatie. Daarbovenop creëer je een omgeving waarin open, transparant en vriendelijk samengewerkt wordt.

Hoe?

Verbindende communicatie is gebaseerd op het gedachtengoed ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg. In deze training zorgen we voor een verdieping van het concept via communicatieprincipes uit onder andere Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). We integreerden alle inzichten en vertaalden ze in een doeltreffend communicatiemodel dat eenvoudig aan te leren is. Na een beetje oefenen is het meteen toepasbaar in een professionele omgeving.

De opleiding

Tijdens de training leer je communiceren zonder weerstand op te roepen. Empathisch luisteren zorgt voor creativiteit en openheid om een oplossing te vinden die rekening houdt met alle behoeften: die van de medewerker, die van jou als leidinggevende of/en professional, en die van de organisatie.

 • Je leert als leidinggevende of/en professional duidelijk, respectvol en effectief communiceren met je medewerkers.
 • Je wordt je bewust van de gevoelens en behoeften van medewerkers en je kan die ook naar boven halen in een gesprek.
 • Je ontdekt hoe je kan omgaan met reacties van medewerkers of collega’s die je niet zo fijn vindt. Je leert verder kijken dan gedrag.
 • Je gaat echt luisteren naar medewerkers en collega’s. Doordat zij zich begrepen voelen, ligt de weg naar creatieve oplossingen open.
 • Je leert gesprekken voeren en feedback geven volgens de principes van verbindende communicatie.
 • Je raakt bedreven in het uitdrukken van waardering en dankbaarheid op een manier die de andere kan horen.

Didactische aanpak

 • Deze ervaringsgerichte training verbindende communicatie vraagt om twee opeenvolgende dagen. Die tijd is nodig om vertrouwd te geraken met de theoretische inzichten van het model en om de verworven kennis ook daadwerkelijk te integreren via oefeningen en via praktijkvoorbeelden uit je eigen werksituatie.
 • De terugkomdag na minimum een maand laat toe om bij te leren van elkaar, door het uitwisselen van uitdagingen en succesverhalen. Je krijgt professionele duiding bij specifieke struikelblokken.
 • We streven naar groepen van minimum zes en maximum twaalf deelnemers voor een optimaal resultaat.

Programma

Walk Your Talk koppelt theoretische inzichten aan praktijkvoorbeelden. De training verloopt volgens de behoeften van de deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om een gedetailleerd programma per dag mee te geven. Hieronder geven we alvast een idee van de opbouw mee.

Dag 2
 • Wat we tijdens dag 1 leerden, passen we toe in de professionele context en dagelijkse realiteit.
 • Hoe treed je in relatie met de andere vanuit zelfempathie en zelfkennis?
 • Welk effect heeft die nieuwe aanpak op de gehele organisatiecultuur?
 • Wat is empathisch luisteren? Wanneer en hoe kan ik dat inzetten?
 • Na de tweede trainingsdag krijg je een boeiende opdracht mee.
Dag 1
 • We gaan aan de slag met de verschillende bouwstenen van het model.
 • Wat is zelfempathie en waarom is het zo belangrijk?
 • Hoe integreer je de basisinzichten in je persoonlijke proces?
 • Hoe anders voelt het om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor je emoties, in plaats van iemand anders ervoor aansprakelijk te stellen?
Dag 3 = terugkomdag
 • Iedereen ging in zijn of haar professionele omgeving concreet aan de slag met verbindende communicatie (opdracht na dag 2). Op de terugkomdag evalueren we valkuilen en knelpunten, en delen we succeservaringen.
 • We integreren theorie en praktijk tot een nieuwe manier van communiceren en leven.

Verdiepingstraining verbindende communicatie op het werk

Na de basisopleiding van Walk Your Talk kan je zelf actief experimenteren met je nieuw verworven taal. Oefenen is cruciaal voor de integratie van al het geleerde. De praktijk verfijnt de training.
Tijdens de verdiepingstraining maak je je de verworven kennis en inzichten nog meer eigen, voor een duurzame toepassing en optimaal effect. Deze belangrijke stap begint bij jezelf: je kan iemand anders maar meenemen in een bepaald bewustzijn nadat je dat zelf hebt bereikt.

Hoe?

Aan de hand van situaties en voorbeelden uit het leven van de deelnemers kom je in contact met wat jij vanbinnen beleeft. We stimuleren je om dit te voelen, erover na te denken en om er bewust mee om te gaan. Vanuit die verbinding met jezelf treedt je in interactie met de andere. Op dezelfde authentieke manier en zonder oordeel.

Door zoveel mogelijk verschillende situaties te benaderen vanuit verbindende communicatie tonen ook die situaties zich waarbij de verbinding nog niet (helemaal) bereikt wordt. Die moeilijkere situaties en de specifieke vaardigheden die ze vragen, train je in de verdiepingsmodule. Om verbindende communicatie op een duurzame manier te integreren in je team en/of organisatie.

De opleiding

In overleg met de deelnemers kunnen volgende thema’s uitgediept worden:

 • verbindend feedback geven en ontvangen
 • op een natuurlijke manier verbindend praten, in je eigen woorden
 • vanuit verbindende communicatie omgaan met conflicten
 • omgaan met je eigen boosheid en die van de andere
 • omgaan met secundaire emoties als schuld en schaamte
 • de positieve kracht van emoties in een organisatie ervaren
 • verbindende communicatie inzetten in intervisiemomenten
 • anderen stimuleren en begeleiden om verbindende communicatie te gebruiken
 • werken aan het ware potentieel van een team
 • omgaan met de weerstand van de andere
 • in verbinding blijven, ook als de andere geweld gebruikt

Eigen voorbeelden uit de professionele werksfeer zorgen ervoor dat deze verdiepingstraining efficiënt en resultaatgericht werkt.

Vervolgtraject: facilitator/coach in verbindende communicatie

Met het vervolgtraject leiden we je eigen medewerkers op tot facilitators, coaches en specialisten in verbindende communicatie. Op die manier kunnen ze zélf groepen en collega’s ondersteunen in het toepassen van verbindende communicatie op de dagelijkse werkvloer. Duurzaamheid, integratie en zelfredzaamheid zijn dan ook onze voornaamste doelstellingen.

Het traject ondersteunt ook leidinggevenden in de ontwikkeling van een coachende manier van leidinggeven en de begeleiding van groepsdynamische processen in hun team. Teams evolueren dan als vanzelf naar meer maturiteit, zelfsturing en zelforganisatie.

Voorkennis

Medewerkers die het traject willen volgen, hebben vooraf:

 • deelgenomen aan tenminste de tweedaagse basisopleiding en een terugkomdag;
 • deelgenomen aan de tweedaagse verdiepingsopleiding (ofwel in open aanbod ofwel binnen de eigen organisatie);
 • Ons boek ‘Verbindende Communicatie: Een Handleiding’ gelezen;
 • Het boek ‘Geweldloze communicatie’ van Marshall Rosenberg gelezen.

Aangeleerde competenties

Training geven is méér dan het louter overbrengen van kennis. Als facilitator werk je ook binnen het kader en proces van groepen, individuen en jezelf. Hiermee bewust mee leren omgaan geeft een grote meerwaarde aan de opleiding.

Waar we samen aan werken:

 • Kennis en vaardigheid verbindende communicatie: verdieping van theoretische kennis, oefenen van vlotheid en spreektaal.
 • Facilitatieskills: leren werken met groepen, groepsprocessen en je eigen rol als facilitator.
 • Individuele ondersteuning en coachingskills: oefenen op feedback geven, bemiddeling en individuele ondersteuning van medewerkers.

Het traject

De tweedaagse training volg je samen met facilitators uit andere bedrijven. We nodigen deelnemers uit om ervaringen uit te wisselen en een oefengroep op te starten. Het voegt een extra dimensie toe aan de opleidingsdagen, en zorgt voor extra voeding en stimulans.

Resultaat

Na het traject ben je in staat om met meer kennis, zekerheid en zelfvertrouwen zelfstandig trainingen te faciliteren, een team te begeleiden en interne medewerkers te coachen in het gebruik van verbindende communicatie. Op die manier krijg je een sterke voeling met wat er leeft binnen je organisatie en bij de medewerkers in het bijzonder. Om vandaaruit een diepere impact te hebben op de werking van de organisatie in haar geheel.

Verbindende communicatie voor particulieren

Tijdens deze tweedaagse maak je kennis met het gedachtegoed van verbindende communicatie. In de training gaan we aan het werk met de verschillende elementen van het model: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. We onderzoeken elke bouwsteen apart.

Via oefeningen ontdek je nieuwe aspecten van jezelf en van jouw manier van communiceren. Je kan een nieuwe communicatievorm uitproberen, diepgaander oefenen en doeltreffende persoonlijke strategieën ontwikkelen.

Tastbare resultaten

 • Je staat stil bij wat voor jou belangrijke waarden zijn in je leven, en bij wat je voelt in bepaalde situaties.
 • Je kiest bewust welke boodschap je wil overbrengen en op welke manier, voor je iets zegt.
 • Je communiceert zonder oordeel en verwijt, met jezelf en met de andere.
 • Je kan moeilijke boodschappen brengen op zo’n manier dat de andere het kan horen.
 • Je luistert effectief naar wat er leeft in de andere, en maakt hier contact mee.

Programma

Walk Your Talk koppelt theoretische inzichten aan praktijkvoorbeelden. De training verloopt volgens de behoeften van de deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om een gedetailleerd programma per dag mee te geven. Hieronder geven we alvast een idee van de opbouw mee.

Dag 1
 • We gaan aan de slag met de verschillende bouwstenen van het model.
 • Wat is zelfempathie en waarom is het zo belangrijk?
 • Hoe integreer je de basisinzichten in je persoonlijke proces?
 • Hoe anders voelt het om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor je emoties, in plaats van iemand anders ervoor aansprakelijk te stellen?
Dag 2
 • Wat we tijdens dag 1 leerden, passen we toe in de professionele en de privé context aan de hand van eigen voorbeelden.
 • Hoe treed je in relatie met de andere vanuit zelfempathie en zelfkennis?
 • Wat is empathisch luisteren? Wanneer en hoe kan ik dat inzetten en wat is de impact ervan.
 • Op het einde van de tweedaagse sluit je af met een concreet actieplan om verbindende communicatie verder te integreren in je leven.

Verdiepingstraining verbindende communicatie voor particulieren

Een basisopleiding in verbindende communicatie is een prachtige kennismaking met het kader, de mogelijkheden en de nieuwe taal van deze vorm van communiceren. Walk Your Talk reikt technieken aan om in bepaalde situaties anders te kijken en je vervolgens gepast te uiten.

Tijdens een verdiepingstraining integreer je die verworven kennis en inzichten op bewustzijnsniveau. Deze belangrijke stap begint bij jezelf. Je kan iemand anders maar uitnodigen in bewustzijn nadat je dat zelf hebt bereikt.

Hoe?

Aan de hand van situaties en voorbeelden uit het leven van de deelnemers kom je in contact met wat jij vanbinnen beleeft. We stimuleren je om dit te voelen, erover na te denken en er bewust mee om te gaan. Vanuit die verbinding met jezelf treedt je in interactie met de andere. Op dezelfde authentieke manier en zonder oordeel.

Deze verdiepingsmodule bevat geen technische oefeningen meer maar gaat naar de kern van de zaak. Jouw kwaliteit van denken en leven weerspiegelt zich bij de andere. Aan de hand van unieke methodes straal je verbinding en betrokkenheid uit, en inspireer je anderen om dat ook te doen.

De opleiding

In overleg met de deelnemers kunnen volgende thema’s uitgediept worden:

 • de kracht van emoties bij jezelf en bij anderen
 • omgaan met secundaire gevoelens als wrok, schuld en schaamte
 • dankbaarheid uitdrukken en ontvangen
 • waardering uitdrukken en aanvaarden
 • nee zeggen en omgaan met de nee van de andere
 • omgaan met conflicten
 • omgaan met boosheid
 • in contact komen met dat wat je leven kan verrijken
 • intieme relaties verdiepen en liefdevoller maken

Hartverwarmend effect

Deze bewuste manier van leven vanuit je hart zorgt ervoor dat je liefdevol aanwezig bent bij jezelf en in je omgeving. Precies dat is de staat van zijn die nodig is voor echte verbinding.

Deelnemen aan onze opleidingen?

Check de kalender om je in te schrijven.

Medewerkers op elk niveau in de organisatie botsen soms op thema’s waarop ze vastlopen, patronen die ze moeilijk kunnen doorbreken of perspectieven die ze missen. Op zulke momenten zijn individuele coachings een ondersteunende oplossing. De begeleiders van Walk Your Talk gaan dan in één-op-één gesprekken dieper in op wat meer aandacht en duiding nodig heeft. 

Verbindende communicatie is een tool om duurzame relaties op te bouwen.

Zowel in een zakelijke context als in privé-situaties zorgt een verbindende manier van communiceren met je team, je collega’s, leidinggevenden, klanten en andere stakeholders, voor:

 • meer duidelijkheid
 • begrip en respect
 • minder spanningen, discussies en misverstanden
 • concrete tijds-en kwaliteitswinst voor relaties én voor het eigen welbevinden

Individuele coaching is nuttig bij onder andere:

 • gebrek aan assertiviteit;
 • het leren grenzen stellen en die van anderen respecteren;
 • terugkerende conflicten;
 • ontoereikende communicatie: mensen voelen zich onbegrepen ondanks inspanningen van beide partijen om het te doen slagen;
 • gebrekkige samenwerking in een team;
 • open en eerlijk feedback geven en ontvangen;
 • de zoektocht naar meer eigenaarschap en zelfleiderschap;

Interesse in een werkgerelateerde, individuele coaching?

Binnen Walk Your Talk gebruiken we naast verbindende communicatie ook Insights Discovery in ons werk in organisaties. Het is waardevol in teamcoachings, in de begeleiding van leidinggevenden én in individuele coachings. De methode van Insights Discovery is gebaseerd op het grensverleggende werk van psychiater Carl Gustav Jung. Het gebruikt een unieke kleurentaal om tot zelfinzicht, effectieve communicatie en team- en organisatieontwikkeling te komen. Hoe gebruiken we de inzichten van Insights Discovery in onze praktijk?

Inzichten als individu

Aan de hand van een online vragenlijst meten we jouw unieke en persoonlijke voorkeuren. De antwoorden op die vragenlijst leveren een persoonlijk Insights Discovery-profiel op. Dat profiel geeft inzicht in wie je bent, hoe je reageert en welke impact jouw gedrag heeft op anderen.

De profilering helpt om verschillen tussen jou en je teamleden te erkennen, te aanvaarden en te waarderen. De methode geeft jou en je collega’s meer inzicht in jullie onderlinge interacties. Enerzijds leert Insights je jouw eigen communicatiestijl kennen, bijsturen, valkuilen vermijden en sterktes inzetten.

Je kan op die manier dicht bij jezelf blijven, bewust reageren en beter afstemmen en verbinden met anderen. Anderzijds leert Insights je om anders naar verschillen tussen mensen te kijken en ze zelfs te benutten. En dat alles levert veel op: mildheid, vertrouwen en als vanzelf een betere samenwerking.

Inzichten in teamverband

Insights Discovery is ook interessant omdat het het individuele ver overstijgt. Het toont in een oogopslag hoe een team is samengesteld: wat doet het team goed, waar is er ruimte voor ontwikkeling?

Wie de materie van verbindende communicatie toepast via de verschillende bouwstenen (waarnemen, voelen, behoeften herkennen, verzoeken formuleren), zal merken dat ook ieders persoonlijke profiel een rol speelt in de teamdynamiek. Want elk profiel komt met bepaalde valkuilen en kwaliteiten op het vlak van communicatie. Als je die kan (her)kennen, creëer je nog meer verbinding binnen het team. Via de combinatie van verbindende communicatie en Insights Discovery ontwikkel je een taal waarmee medewerkers concreet aan de slag kunnen. 

VRAGEN WAAROP EEN INSIGHTS DISCOVERY-PROFIEL EEN ANTWOORD KAN BIEDEN:

 • Hoe neem jij besluiten? 
 • Hoe leer jij het liefst en best bij? 
 • Hoe communiceer jij graag met anderen? 
 • Hoe geef jij leiding aan anderen? 
 • Hoe word jij graag aangestuurd? 
 • In welke teamrol aard jij het best?

De opleiding: een unieke match

Door verbindende communicatie en Insights Discovery aan elkaar te linken helpt Walk Your Talk de communicatie, samenwerking én productiviteit binnen jouw bedrijf vooruit. Collega’s leren elkaar beter kennen, hebben meer begrip voor elkaar, durven dingen benoemen en zijn bereid om samen naar oplossingen te zoeken die voor iedereen goed voelen. 

De opleiding met focus op Insights Discovery kan zowel in een individueel traject gevolgd worden, als team, of als leidinggevende. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met je eigen Insights-profiel. We onderzoeken hoe jouw voorkeuren van die van anderen verschillen. Daarnaast leert het communicatiemodel van Insights je hoe je jouw communicatiestijl het best kunt inzetten. Aan de hand van concrete oefeningen ervaar je wat het profiel voor jou kan betekenen.

 

Aan het einde van de workshop:

 • heb je inzicht in je eigen communicatievoorkeuren en stijl.
 • kan je de verschillende communicatiestijlen van jou en je collega’s herkennen en waarderen.
 • ken je de sterktes en valkuilen van elke stijl en van je team.
 • kan je jouw gedrag afstemmen op dat van collega’s, klanten en partners. Dat maakt verbindende interacties mogelijk.
 • voelen teamleden zich betrokken en sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie.
 • reageren je medewerkers beter op verandering.
 • kan je als team effectiever samenwerken.
 • ben je als leidinggevende geïnspireerd en gemotiveerd en haal je het beste uit je medewerkers.

Boeit het jou om met Insights Discovery aan de slag te gaan in je team of organisatie of in een individueel traject?