Wat bezielt jou als organisatie?

‘Wat bezielt jou?’ gebruiken we vandaag louter in de context van afwijkend gedrag. Nochtans schuilt er in die vraag een enorme rijkdom aan inzichten als je ze letterlijk neemt. Welke drijfveer stuurt jouw organisatie? Welke bezieling zet mensen aan om mee te werken aan het hogere doel van de onderneming? ‘Die vragen laten organisaties stilstaan bij hun spirituele kapitaal’, zegt Jochanan Eynikel, business-filosoof en expert in mensgericht ondernemen bij Etion.

Laat dat nu net zijn waar Walk Your Talk dag in dag uit aan werkt samen met ondernemers en hun medewerkers. Tijd dus om de belangrijke verbinding tussen waarden en economische realiteit op te helderen.

In een inspiratienota over het spirituele kapitaal van ondernemingen benadrukt Jochanan Eynikel het belang van de onderstroom in een organisatie en hoe die bepalend is voor wat er aan de oppervlakte gebeurt. Het operationele functioneren, de manier waarop medewerkers omgaan met elkaar en derden, de strategische keuzes die een onderneming maakt… Alles is onlosmakelijk verbonden met de dieperliggende waarden, zingeving en betekenis van de organisatie als geheel.

Wanneer je medewerkers werkelijk voeling geeft met het hogere doel van de activiteiten die ze uitvoeren, wanneer ze ervaren dat hun persoonlijke waarden samenvallen met die van hun werkgever, wanneer ze geïnspireerd worden door de drijfveren van het geheel… pas dan gaan ze hun volle potentieel inzetten om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Zinvolheid als behoefte

Doorheen de trainingen Verbindende Communicatie brengt Walk Your Talk ondernemers, hun organisatie en medewerkers opnieuw in contact met hun spirituele identiteit en ethische principes. Waar het tot enkele jaren geleden volstond om waarden op te nemen in je mission statement en ze vooral te gebruiken voor economische winst, zien we dat noch klanten noch medewerkers daar vandaag op inpikken. Een teken aan de wand dat we als samenleving een trapje hoger zijn gegaan in bewustzijn.

Vandaag staan we met onze klanten stil bij vragen als ‘Waarom doe ik wat ik doe?’, ‘Wat telt voor mij?’, ‘Welke behoeften heb ik?’ ‘Wanneer werk ik vanuit mijn hart mee aan de missie van de organisatie?’. Kortom, we zetten voluit in op het sociale kapitaal van de organisatie en koppelen dat aan de spirituele bezieling. We maken de verbinding tussen de onderstroom en de oppervlakte, om het met de woorden van Jochanan Eynikel te zeggen. Zinvol bezig zijn is een universele behoefte van mensen.

Investeren in spirituele groei

“De vraag of investeren in het spirituele kapitaal van een organisatie economisch de moeite is, is eigenlijk overbodig. Je vraagt je toch ook niet af of respect en vriendschap geld opbrengen”, aldus Jochanan Eynikel. “Natuurlijk moet je er als ondernemer tijd en middelen voor vrijmaken en daar is nog niet elke bedrijfsleider overtuigd van de return. Nochtans is die duidelijk aantoonbaar. Laat mensen voeling krijgen met de waarden, de ziel van je onderneming. Zorg dat ze doorleefd zijn en geen dode letter op papier. Onderzoek toont aan dat medewerkers tot vijf keer productiever zijn als ze vanuit die motivatie aan de slag gaan.”

Walk Your Talk gaat in de opleidingsdagen met leidinggevenden en medewerkers aan de slag, niet vanuit standaard procedures en methodieken. Wel vanuit wat er leeft in de groep, ‘working with the emergent’ volgens Jochanan Eynikel.

Door ruimte te geven aan wat onderhuids leeft, door frustraties, angsten en behoeften te benoemen brengen we mensen niet alleen in contact met zichzelf en anderen. We spreken ook hun creativiteit aan om oplossingen te zoeken, we stimuleren samenwerking en zetten de waarden van de organisatie daadwerkelijk om in een nieuwe cultuur die echt bijdraagt aan het grotere geheel.

Spiritualiteit en bedrijven zijn dus niet zo onverenigbaar als je zou denken. Straffer nog, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie dat beseft, gaat bewust ondernemen.

Lees hier het volledige artikel